विद्य‍‌ुतीय राहदानी (e-passport) का लागि प्रि-इनरोलमेन्ट शुरु भएको सम्बन्धी जरूरी सूचना