Former Ambassadors

Name Year Cardinal Number
Ambassador Dr. Durga Bahadur Subedi 2016 onwards 20th
Ambassador Dr. Suresh Chandra Chalise 2010- 2014 19th
Ambassador Mr. Murari Raj Sharma 2007- 2009 18th
Ambassador Mr. Prabal S.J.B. Rana 2003-2006 17th
Ambassador Dr. Singha Bahadur Basnyat 1997-2003 16th
Ambassador Mr.Surya Prasad Shrestha 1992-1997 15th
Ambassador Maj.Gen. Bharat Kesher Simha 1988-1992 14th
Ambassador Mr.Ishwari Raj Pandey 1983-1988 13th
Ambassador Mr. Jharendra Narayan Singha 1979-1983 12th
Ambassador General Kiran S.J.B. Rana 1974-1978 11th
Ambassador Colonel Upendra Bahadur Basnyat 1969-1974 10th
Ambassador Mr.Ishwari Raj Mishra 1966-1969 9th
Ambassador Mr. Kali Prasad Upadhaya 1961-1965 8th
Ambassador Professor Ram Prasad Manandhar 1957-1961 7th
Ambassador Mr. Daman S.J.B. Rana 1954-1957 6th
Ambassador General Shankar S.J.B. Rana 1949-1954 5th
Ambassador General Kaiser S.J.B. Rana 1947-1949 4th
Minister General Singha S.J.B. Rana 1939-1947 3rd
Minister General Krishna S.J.B. Rana 1936-1939 2nd
Minister General Bahadur S.J.B. Rana 1934-1936 1st