Power of Attorney (अधिकृत वारेशनामा)


अधिकृत वारेशनामाको लागि यस राजदूतावासमा सम्पर्क राख्नु हुने नेपालीहरुले देहायको विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
१. सहिछापको लागि महामहिम राजदूतज्यू समक्ष अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
२. मुलकी देवानी कार्यबिधि (संहिता)  ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिको अधिकृत वारेसनामा नेपाली कागजमा प्रिन्ट भएको अधिबक्ता द्वारा तयार गरिएको हुनुपर्नेछ ।
३. तयार भएको अधिकृत वारेसनामा २ प्रति सक्कल र राजदूतावासलाई सम्बोधन गरिएको निवेदन हुनुपर्नेछ ।
४. अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकता नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित नागरिकता प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ ।
५. अधिकृत वारेसनामा दिने को नेपाली राहदानी र भिसा कपी सक्कल र फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्ने छ, यदि बिदेशी (ब्रिटिस वा अन्य कुनै देश) नागरिक वा राहदानी लिएका पूर्व नेपाली नागरिक को हक मा NRN Card को सक्कल तथा प्रतिलिपि संम्लग्न गर्नु पर्ने छ ।
६. चालु आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिदको सक्कल वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ ।
७. घर/जग्गाधनी प्रमाणपत्रको सक्कल र नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ, सवारीसाधन सम्बन्धि भए सवारी धनि पूर्जा सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नु पर्नेछ र SHARE सम्बन्धि भएमा शेयर धनि प्रमाण पत्र सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नु पर्नेछ । मुद्दा-मामिला परिसकेको भए  तारेख पत्रको कपि र मुद्दा-मामिला दायर गर्नु पर्ने भए सो को स्पष्ट बिबरण लिखितम मा खुलाएको हुनेपर्ने ।

८. अधिकृत वारेसनमा दिने र लिने दुवैको हालै खिचिएको२/२प्रति फोटो ।
९. किनारा साक्षीमा सदर भनी उल्लेख भएमा दुवै जनाको नाम, ठेगाना तथा सही, यदि रोहवरका साक्षीका सदर भनी उल्लेखमा साक्षीहरु दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्ने ।
१०. अधिकृत वारेसनामा लिने र दिनेको तीन पुस्ते विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
११. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित वापत राजश्व व्रिटिस पौण्ड १५५ लाग्नेछ । (मिति: २०७५ श्रावण ०१ (17 July 2018) बाट लागुहुने)

* हराएमा, चोरी भएमा, च्यातिएको वा कुनैपनि तबरले नस्ट भएमा पुन: उही राजश्व सहित माथि उल्लेख गरीय बमोजिमको कागजातहरु पेस गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने छ । 

* प्रक्रिया अवधि २४ घण्टा लाग्नेछ । (हुलाक कार्यालय बाट SELF ADDRESSED RETURN ENVELOPE ल्याएर बुझाउन वा दोस्रो दिन लिन आउँन सकिनेछ)

 

सम्बन्ध विच्छेद ( Divorce) को अधिकृत वारेशनामा वनाउँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरु:

१. सहिछापको लागि महामहिम राजदूतज्यू समक्ष अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
२. मुलकी देवानी कार्यबिधि (संहिता)  ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिको अधिकृत वारेसनामा नेपाली कागजमा प्रिन्टमा भएको तथा अधिबक्ता द्वारा तयार गरिएको हुनुपर्नेछ ।
३. तयार भएको अधिकृत वारेसनामा २ प्रति सक्कल र राजदूतावासलार्इ सम्बोधन गरिएको निवेदन हुनुपर्नेछ ।
४. बिबाह दर्ता को सक्कल प्रमाण पत्र वा नक्कल मा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।
५ . अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी र भिसाको  सक्कल र प्रतिलिपि र अधिकृत वारेसनामा लिनेको सक्कल नागरिकता वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि हुनुपर्नेछ ।अधिकृत वारेसनामा दिने यदि बिदेशी( ब्रिटिस वा अन्नेकुनै देश) नागरिक वा राहदानी लिएका पूर्व नेपाली नागरिक को हक मा NRN Card को सक्कल तथा प्रतिलिपि संम्लग्न गर्नु पर्ने छ ।

६. यदि महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको लागि वारेशनामा दिने भएमा श्रीमानको नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने ।
७. यदि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको लागि वारेशनामा दिने भएमा, श्रीमतीको राहदानी र नागरिकताको प्रतिलिपि र अदालतले हाजिर हुन जारी गरेको पत्र संलग्न हनुपर्ने ।
८. अधिकृत वारेसनमा दिने र लिने दुवैको हालै खिचिएको२/२प्रति फोटो ।
९. किनारा साक्षीमा सदर भनी उल्लेख भएमा दुबै जनाको नाम, ठेगाना तथा सही, वा यदि रोहवरका साक्षीका सदर भनी उल्लेख भएमा साक्षीहरु दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्ने ।
१०. अधिकृत वारेशनामा मा लिने र दिनेको तीन पुस्ते विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
११. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित वापत राजश्व व्रिटिस पौण्ड १५५ लाग्नेछ । (मिति: २०७५ श्रावण ०१ (17 July 2018) बाट लागुहुने)

* हराएमा, चोरी भएमा, च्यातिएको वा कुनैपनि तबरले नस्ट भएमा पुन: उही राजश्व सहित माथि उल्लेख गरीय बमोजिमको कागजातहरु पेस गरि प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने छ । 

* प्रक्रिया अवधि २४ घण्टा लाग्नेछ । (हुलाक कार्यालय बाट SELF ADDRESSED RETURN ENVELOPE ल्याएर बुझाउन वा दोस्रो दिन लिन आउँन सकिनेछ)

Contact Person: Mr. Tejendra Regmi: Third Secretary