Power of Attorney (अधिकृत वारेशनामा)


अधिकृत वारेशनामाको लागि यस राजदूतावासमा सम्पर्क राख्नु हुने नेपालीहरुले देहायको विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
१. सहिछापको लागि महामहिम राजदूतज्यू समक्ष अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
२. मुलकी ऐन, २०२० मा उल्लेख भएबमोजिको अधिकृत वारेसनामा नेपाली कागजमा प्रिन्ट भएको हुनुपर्नेछ ।
३. तयार भएको अधिकृत वारेसनामा २ प्रति सक्कल र राजदूतावासलार्इ सम्बोधन गरिएको निवेदन हुनुपर्नेछ ।
४. अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि र अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकता नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित नागरिकता प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ ।
५. अधिकृत वारेसनामा दिने को नेपाली राहदानी र भिसा कपी सक्कल र फोटोकपी संलग्न गर्नुपर्ने छ, यदि बिदेशी (ब्रिटिस वा अन्य कुनै देश) नागरिक वा राहदानी लिएका पूर्व नेपाली नागरिक को हक मा NRN Card को सक्कल तथा प्रतिलिपि संम्लग्न गर्नु पर्ने छ ।
६. चालु आर्थिक वर्षको मालपोत तिरेको रसिदको सक्कल वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ ।
७. घर/जग्गाधनी प्रमाणपत्रको सक्कल र नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रति संलग्न हुनुपर्नेछ, सवारीसाधन सम्बन्धि भए सवारी धनि पूर्जा सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नु पर्नेछ र SHARE सम्बन्धि भएमा शेयर धनि प्रमाण पत्र सक्कल वा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित फोटोकपी संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

८. अधिकृत वारेसनमा दिने र लिने दुवैको हालै खिचिएको२/२प्रति फोटो ।
९. किनारा साक्षीमा सदर भनी उल्लेख भएमा दुर्इ जनाको नाम, ठेगाना तथा सही, यदि रोहवरका साक्षीका सदर भनी उल्लेखमा साक्षीहरु दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्ने ।
१०. अधिकृत वारेसनामा लिने र दिनेको तीन पुस्ते विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
११. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित वापत राजश्व व्रिटिस पौण्ड २० लाग्नेछ ।

सम्बन्ध विच्छेद ( Divorce) को अधिकृत वारेशनामा वनाउँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरु
१. सहिछापको लागि महामहिम राजदूतज्यू समक्ष अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ।
२. मुलकी ऐन, २०२० मा उल्लेख भएबमोजिको अधिकृत वारेसनामा नेपाली कागजमा प्रिन्टमा भएको हुनुपर्नेछ ।
३. तयार भएको अधिकृत वारेसनामा २ प्रति सक्कल र राजदूतावासलार्इ सम्बोधन गरिएको निवेदन हुनुपर्नेछ ।
४. बिबाह दर्ता को सक्कल प्रमाण पत्र वा नक्कल मा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।
५ . अधिकृत वारेसनामा दिनेको सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी र भिसाको  सक्कल र प्रतिलिपि र अधिकृत वारेसनामा लिनेको सक्कल नागरिकता वा नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपि हुनुपर्नेछ ।अधिकृत वारेसनामा दिने यदि बिदेशी( ब्रिटिस वा अन्नेकुनै देश) नागरिक वा राहदानी लिएका पूर्व नेपाली नागरिक को हक मा NRN Card को सक्कल तथा प्रतिलिपि संम्लग्न गर्नु पर्ने छ ।

६. यदि महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको लागि वारेशनामा दिने भएमा श्रीमानको नागरिकता र राहदानीको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने ।
७. यदि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको लागि वारेशनामा दिने भएमा, श्रीमतीको राहदानी र नागरिकताको प्रतिलिपि र अदालतले हाजिर हुन जारी गरेको पत्र संलग्न हनुपर्ने ।
८. अधिकृत वारेसनमा दिने र लिने दुवैको हालै खिचिएको२/२प्रति फोटो ।
९. किनारा साक्षीमा सदर भनी उल्लेख भएमा दुर्इ जनाको नाम, ठेगाना तथा सही, वा यदि रोहवरका साक्षीका सदर भनी उल्लेख भएमा साक्षीहरु दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्ने ।
१०. अधिकृत वारेशनामा मा लिने र दिनेको तीन पुस्ते विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
११. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित वापत राजश्व व्रिटिस पौण्ड २० लाग्नेछ ।

* प्रक्रिया अवधि २४ घण्टा लाग्नेछ । (हुलाक कार्यालय बाट SELF ADDRESSED RETURN ENVELOPE ल्याएर बुझाउन वा दोस्रो दिन लिन आउँन सकिनेछ)

 

Notice on collecting fees at Bank:
The Embassy of Nepal in London is pleased to inform that the required visa fee, passport fee and other consular fee can be deposited to the following Bank Account of this Embassy from 01 January 2017.

NatWest
Sort Code: 601533
Account No: 05552060
Notting Hill Gate, London

The Embassy of Nepal is delighted to request to all the service seekers to contact the Embassy with their deposited voucher for passport service, visa service and other consular service. However, service seeker can directly pay fee in cash at the Embassy in case of emergency for the time being.

 

Contact Person: Mr. Tejendra Regmi: Third Secretary