Notice Regarding the Introduction of Card Payment at the Embassy

बैंक कार्डमार्फत राजश्व रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवावापत लिइने राजश्व रकम २६ जनवरी २०२२ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा बैंक कार्ड (Visa Debit/Credit, Master Card Debit/Credit, All Maestro cards) मार्फत लिइने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।


Notice Regarding the Introduction of Card Payment at the Embassy

 This is to notify to all the service seekers that the Embassy will only accept card payment (Visa Debit/Credit, Master Card Debit/Credit and All Maestro cards) for all the Consular Services effective from 26 January 2022.

Embassy of Nepal
London
24 January 2022